Protecting over 200 million PCs, Macs, & Mobiles – more than any other antivirus

Archive

Posts Tagged ‘Man in the browser attack’
July 17th, 2014

Tinybanker Trojan targets banking customers

Tinba Trojan specifically targets bank customers with deceitful debt notice.

The Tinba Trojan is banking malware that uses a social engineering technique called spearfishing to target its victims. Recently, targets have been banking customers in Czech Republic, AVAST Software’s home country. Tinba, aka Tiny Banker or Tinybanker,  was first reported in 2012 where it was active in Turkey. A whitepaper analyzing its functionality is available here (PDF). However, the spam campaigns against bank users in Czech Republic are still going on and have became more intensive. Here is an example of what Czech customers recently found in their email inbox.

Czech version:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 51736937, se sídlem Kateřinská 13, 184 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 10 EXE 197/2014 -17, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 077209/2014-567/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 027,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 167,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 616,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností  je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 549410655/5000, variabilní symbol 82797754, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 14 810,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alexey Mishkel

 

English translation:

Distraint notice
———————
Bailiff [Academic title] [First name] [Last name], Distraint office Prague-2 ID: 51736937 at Katerinska 13, 184 00 Prague 2 was authorized to proceed the execution 10 EXE 197/2014 -17 based on execution Order 077209/2014-567/Cen/G according to §46 paragraph 4, 120/2001 law collection in valid form which impose you to pay these costs:

Debt amount: 9,027.00 CZK ($445.00)
Distraint reward: 1,167 including 21% TAX
Fixed costs: 4,616 CZK including 21% TAX
Total: 14,810 CZK ($730.00)

To bank account 549410655/5000, variable symbol 82797754, CSOB a.s.

For the correctness of the copy warrants Alexey Mishkel

Using the spearfishing social engineering tactic, the attackers attempt to scare their victims with a specially designed email message explaining that a debt exists which needs to be paid.

Read more…

November 27th, 2012

avast! Internet Security Leads Secure Online Banking

Financial malware threatens our banks and the safety of our personal identify and hard-earned money. Evidence from private research suggests that most endpoint security solutions offer minimal to no protection against financial malware. However, in a new test, avast! Internet Security provided 100% protection against banking malware.

Read more…

Comments off